Danh sách 2 tượng quan âm bồ tát bằng đá hot nhất

bởi huynguyen
0 comment
Rate this post

Dưới đây là danh sách tượng quan âm bồ tát bằng đá hay nhất và đầy đủ nhất

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Đá Cẩm Thạch: Thỉnh ngài về để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và bình an hơn.

Thư Ngỏ

Kính gửi: Quý Khách Hàng!

Lời đầu tiên tôi xin gởi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng , chúc Quý khách hàng nhiều sức khỏe và thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng đã, đang và sẽ cho phép chúng tôi được trở thành người bạn đồng hành trên con đường phát triển sự nghiệp bền vững cũng như đã dành sự tín nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ chúng tôi cung cấp trong thời gian qua.

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Đá Cẩm Thạch:

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ, v.v…

Quyển kinh nói về Ngài, mà hiện nay phái Bắc Tôn (Trung Hoa, Cao Ly, Nhựt Bổn, Việt Nam) còn truyền tụng là quyển “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”. Theo lời kinh Phổ Môn bất cứ là hạng nào trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì đặng cứu ngay. Ngài dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh không biết muôn ức nào mà kể. Nếu cầu Ngài với danh hiệu thuộc về một phân thân nào của Ngài thì Ngài xuất hiện y theo phân thân ấy để cứu độ. Kinh Phổ môn có biên rành 12 điều đại nguyện của Ngài.

Theo kinh truyện để lại, Ngài phân thân giáng trần 33 kiếp, khi thì mượn xác nam nhi, khi thì làm thiếu nữ, khi thì ở vào cảnh quyền quý cao sang, khi thì vào hàng bần cùng cơ khổ, khi thì sanh làm đạo sĩ, khi thì làm tỳ khưu, v.v…

Quan Thế Âm tiếng Phạn là “Avalokiteshvara” dịch sang tiếng Hán là Quan Thế Âm hay Quán Tự Tại …Danh hiệu Quan Thế Âm, nghĩa là quan sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ. Theo Kinh Bi Hoa thì ở vào đời quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tạng Như Lai. thời đó có vua Chuyển Luân Thánh Vương là Vô Chánh Niệm. Vua có quan đại thần là Bảo Hải, phụ thân của đức Bảo Tạng khi chưa xuất gia đối trước Đức Phật Bảo Tạng phát ra 48 đại nguyện.

Vua Chuyển Luân có nhiều con. Con cả là Thái Tử Bất Tuấn cũng do ngài Bảo Hải khuyến tiến. Thái Tử cũng đi xuất gia theo cha và đối trước Đức Bảo Tạng Như Lai phát ra bảo nguyện đại bi thương xót, cứu độ tất cả các loài chúng sanh bị khổ não. vì vậy Đức Bảo Tạng thọ ký cho Thái Tử thành Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm, còn Bảo Hải là tiền thân của Đức Thích Ca Mầu Ni. Đức Bảo Tạng thọ ký cho Thái Tử rằng: “Vì lòng đại bi Ông muốn quán niệm cho tất cả chúng sanh được cùng về cõi an lạc (cực lạc). Vậy từ nay đặt tên cho Ông là Quán Thế Âm….

Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới diệt được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quan Thế Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện đại thệ nguyện độ sanh của Ngài. TỪ là đem niềm vui đến cho kẻ khác. Chữ Từ như người ta thường nói: Từ thiện, từ ái, từ mẫu, từ tâm. Từ tâm đối với ác tâm, sân tâm, ích kỷ tâm….BI là phương châm, là cách thức hành động để cứu khổ.Từ là lòng yêu thương, Bi là ra tay giải quyết và dấn thân nỗ lực làm việc để cứu giúp thực tế. Tóm lại Từ Bi: Thương yêu chúng sinh, mang lại cho họ niềm an lạc vui sướng gọi là Từ (maritrya, maitri). Đồng cảm nỗi khổ và thương xót chúng sinh, trừ bỏ nỗi khổ cho họ gọi là Bi. Quán Thế Âm xưa kia Ngài đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai”. Ngài thị hiện làm Bồ Tát vì muốn đảm đương công tác cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Đức Bồ Tát quán thấy Phật và chúng sanh đồng chung một bản thể, đồng chung một giác tánh duy nhất, nhưng Phật đã giác ngộ mà chúng sanh thì còn mê. Do đó, Đức Quan Thế Âm tức là một vị Phật tương lai sẽ bổ vào ngôi của Đức Phật A Di Đà, thì ngài cùng với ngài Đại Thế Chí (kiếp xưa là em ngài, con thứ vua Chuyển Luân cũng cùng Ngài đồng thời được Đức Bảo Tạng thụ ký) giúp việc giáo hóa độ sanh cho Đức Phật A Di Đà và 2 Ngài cũng ứng thân xuống sa bà trợ giáo cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm có chép lời Ngài bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Con nhớ cách đây vô số hằng hà sa kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Quan Thế Âm, từ Đức Phật kia dạy con, do nghe, nghĩ và tu mà vào Tam Ma Đề” Do đó nên biết: Ngài đã phát tâm Bồ Đề từ đời Đức Phật Quan Thế Âm trong vô số hằng hà sa kiếp về trước do nghe Phật truyền pháp, Ngài đã nhận định pháp tu viên thông về nhĩ căn là hơn tất cả, do ngài khó chứng viên thông ở nhĩ căn nên được Đức Phật thụ ký cho ngài danh hiệu Quán Thế Âm, một danh hiệu mà chúng sanh ở mười phương cung kính chấp trì, nhất là trong những lúc nguy hiểm, đau khổ. Ngoài ra, Kinh Quán Âm Tam Muội nói: “Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là “Chính Pháp Minh Như Lai”. Tiền thân Đức Thích Ca hồi ấy đã từng ở dưới pháp toà, sung vào trong số đệ tử khổ hạnh để gần gũi”. Ngày nay Đức Thích Ca thành Phật, thời Ngài trở lại làm đệ tử để gần gũi lại:” Một Đức Phật ra đời thì hàng ngàn Đức Phật phù trì”. Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Na Ni thì chép lời Ngài bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! con nhớ vô lượng ức kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thiên Quan Vương tĩnh trụ Như Lai” Đức Phật ấy vì thương đến con và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng cánh tay sắc vàng xoa đầu con mà bảo: “Thiện Nam Tử ! Ông nên trụ trì tâm chú này và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi trước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích yên vui lớn.” Lúc đó con mới ở ngôi Sơ Địa, vừa nghe xong thần chú này liền vượt lên chứng đại Bát Địa”.

Quý khách hàng có nhu cầu hợp tác và muốn biết thêm thông tin về Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Đá Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm bằng đá, Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Bán Tượng Phật Quan Âm Cao Cấp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm, Tượng Quan Âm Bồ Tát, Tuong Quan Am, Tuong Quan Am Bo Tat, điêu khắc tượng phật, Mua Tượng Quan Âm, tượng phật quan âm đá cẩm thạch, tượng phật quan âm đứng đá cẩm thạch trắng, phật bà quan âm mang lại bình an, giải trừ vận xui và cứu khổ chúng sinh, tượng phật bà quan âm bằng đáTượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm bằng đá, Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Bán Tượng Phật Quan Âm Cao Cấp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm, Tượng Quan Âm Bồ Tát, Tuong Quan Am, Tuong Quan Am Bo Tat, điêu khắc tượng phật, Mua Tượng Quan Âm, tượng phật quan âm đá cẩm thạch, tượng phật quan âm đứng đá cẩm thạch trắng, phật bà quan âm mang lại bình an, giải trừ vận xui và cứu khổ chúng sinh, tượng phật bà quan âm bằng đáTượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm bằng đá, Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Bán Tượng Phật Quan Âm Cao Cấp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm, Tượng Quan Âm Bồ Tát, Tuong Quan Am, Tuong Quan Am Bo Tat, điêu khắc tượng phật, Mua Tượng Quan Âm, tượng phật quan âm đá cẩm thạch, tượng phật quan âm đứng đá cẩm thạch trắng, phật bà quan âm mang lại bình an, giải trừ vận xui và cứu khổ chúng sinh, tượng phật bà quan âm bằng đáTượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm bằng đá, Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Bán Tượng Phật Quan Âm Cao Cấp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm, Tượng Quan Âm Bồ Tát, Tuong Quan Am, Tuong Quan Am Bo Tat, điêu khắc tượng phật, Mua Tượng Quan Âm, tượng phật quan âm đá cẩm thạch, tượng phật quan âm đứng đá cẩm thạch trắng, phật bà quan âm mang lại bình an, giải trừ vận xui và cứu khổ chúng sinh, tượng phật bà quan âm bằng đáTượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm bằng đá, Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Bán Tượng Phật Quan Âm Cao Cấp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm, Tượng Quan Âm Bồ Tát, Tuong Quan Am, Tuong Quan Am Bo Tat, điêu khắc tượng phật, Mua Tượng Quan Âm, tượng phật quan âm đá cẩm thạch, tượng phật quan âm đứng đá cẩm thạch trắng, phật bà quan âm mang lại bình an, giải trừ vận xui và cứu khổ chúng sinh, tượng phật bà quan âm bằng đáTượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm bằng đá, Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Bán Tượng Phật Quan Âm Cao Cấp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tượng Quan Âm, Tượng Quan Âm Bồ Tát, Tuong Quan Am, Tuong Quan Am Bo Tat, điêu khắc tượng phật, Mua Tượng Quan Âm, tượng phật quan âm đá cẩm thạch, tượng phật quan âm đứng đá cẩm thạch trắng, phật bà quan âm mang lại bình an, giải trừ vận xui và cứu khổ chúng sinh, tượng phật bà quan âm bằng đáCẩm Thạch: vui lòng tham khảo trên Website: www.Vatphamphongthuydocla.com

https://www.sendo.vn/shop/da-phong-thuy-doc-la/

https://www.facebook.com/daphongthuydocla/

https://www.facebook.com/thien.phamxuan.52

Email: [email protected]

Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Mr Thiện: 090.297.8183, Mr Phát: 098.530.8683

ĐC: 148/ 5A Vườn Lài, P. Tân Thành – Q. Tân Phú.

Hotline: 0913.888.095 Zalo/Viber: 0913.888.095

Top 2 tượng quan âm bồ tát bằng đá tổng hợp bởi Tượng Phật 3D

Tượng Phật Quan Âm Bằng Đá Giá Tốt, Ship Cod Tận Nhà| Sendo.vn

  • : sendo.vn
  • : 03/04/2023
  • : 4.82 (875 vote)
  • : Top 10 Tượng Phật Quan Âm Bằng Đá ✓ Sản Phẩm An Toàn ✓ Giá Thành Hợp Lý ✓ Ship Cod Tận Nơi ✓ Mua Sắm Nhanh Gọn✓ Nhiều Khuyến Mãi Khủng ✓ Xem Thêm!

Tượng quan âm đá – Ý nghĩa, nguồn gốc ra đời tượng Quan Âm đá

  • : daninhbinh.vn
  • : 10/14/2022
  • : 4.39 (505 vote)
  • : Ý nghĩa tượng quán thế âm bồ tát trong phong thủy. Theo sử sách phong thủy và lời nguồi xưa truyền lại cho rằng hình tuong quan am bo tat là …
  • : Ở từng ngôi chùa, thường thì ở giữa là tượng đức Phật Tổ, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát nằm 2 bên, nhưng phía ngoài khuôn viên chùa đa phần đều có tượng đức Phật Tổ hay Quán Thế Âm mà không thấy hay ít thấy hơn tượng của những vị …

You may also like