15 hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đẹp nhất

bởi Admin
0 comment

Quan Âm Bồ Tát là ai ?

Quan Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ,..

Bồ Tát là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới giải trừ được ngu si.

Theo lời Kinh Phổ Môn, bất cứ là ai trong chúng sanh, bất cứ là trong tình cảnh nào, hễ cầu đến Ngài hay niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài đặng cứu ngay. Ngài dùng huyền dịu cứu giúp chúng sinh không biết muôn ức nào mà kể. Hễ chúng sinh rơi vào lầm than, cầu đến Ngài thì Ngài sẽ hiện thân dưới những hình dáng, thân phận khác nhau để cứu độ.

Hình ảnh Quan Âm Bồ Tát trong dân gian

Những chuyện cảm ứng kỳ diệu với Ðức Quan Thế Âm thật là vô số kể, cho thấy ngài có một năng lực thật đặc biệt nhiệm mầu vượt ra ngoài những lý lẽ suy luận thông thường. Khi Ngài xuống trần gian cứu khổ cứu nạn, nhân gian đã họa lại và lưu truyền những hình ảnh về Ngài. Dưới đây là 15 bức hình đẹp nhất về Quan Thế Âm Bồ Tát.

bach dieu bay quanh tuong quan am

bo tat toa hoa sen hong

nam mo quan the am bo tat

niem quan am bo tat giua rung sen

quan am bo tat dai tu dai bi

quan am bo tat giang dao

quan am bo tat giua dat troi

quan am bo tat nghin tay nghin mat

quan am bo tat toa hao quang

quan am bo tat toa hong lien

quan am bo tat toa tuong

quan am bo tat toa tren dinh nui

quan the am bo tat toa giua rung hoa

 

You may also like